HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Firma została założona w 1921 roku przez grupę przemysłowców: Karola Hercyka (byłego właściciela zakładu optyczno-mechanicznego w Petersburgu), Henryka Kolberga (1861-1935) - (byłego właściciela kopalń w Rosji), Georga Coro (Włocha, byłego dyrektora Rosyjsko-Francuskiego Towarzystwa Akcyjnego w Petersburgu) i Kazimierza Mieszczańskiego (właściciela odlewni metali kolorowych). Oficjalna nazwa fabryki brzmiała :
Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberg i Ska od nazwiska głównego akcjonariusza.
Pierwsza siedziba firmy znajdowała się przy ul. Leszno 119, w pomieszczeniach odlewni K. Mieszczańskiego. Rozruch fabryki nastąpił w marcu 1922. Decydujący wpływ na szybki rozwój firmy miały zamówienia wojskowe. W 1923 roku nabyto 3 piętrowy budynek przy ul. Grochowskiej 316. Na ulicy Grochowskiej siedziba PZO znajduje się do tej pory.
W 1930 roku, wskutek start poniesionych na operacjach finansowych, Henryk Kolberg musiał sprzedać posiadane akcje firmy. Akcje kupiły firmy francuskie: Zakłady Krauss, Zakład OPL (Optique et Precision de la Vaolis), Zakłady Barbier, Bernard et Turenne. Fabryka zmieniła nazwę na Polskie Zakłady Optyczne.
Wtedy tez spółka ustanowiła swój znak firmowy w postaci układu dwóch soczewek z wypisanymi słowami PZO WARSZAWA. Produkcja PZO powiększa się. Wzrasta liczebność załogi. Spółka zatrudnia najlepszych rzemieślników. Firma ze swoimi produktami osiąga sukcesy zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.
Do roku 1980 PZO stopniowo przekształca się w przedsiębiorstwo wielozakładowe, wytwarzające szeroki asortyment wyrobów precyzyjno - optycznych. W roku 1995 przedsiębiorstwo państwowe Polskie Zakłady Optyczne przekształcone zostaje w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a w roku 1996 roku Ministerstwo Przekształceń Własnościowych wnosi akcje PZO S.A. do programu narodowych funduszy inwestycyjnych.
PZO S.A. zaczyna swój byt w gospodarce wolnorynkowej jako spółka prawa handlowego.
Od końca 2003 roku głównym akcjonariuszem PZO S.A. jest Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. PZO S.A. realizuje wypracowana przez Zarząd, we współpracy z szerokim kierownictwem Spółki, strategie mającą na celu nakreślenie kierunków rozwoju Spółki w XXI wieku. Jednocześnie kontynuowany jest proces głębokiej restrukturyzacji. Jednym z etapów restrukturyzacji było uruchomienie nowej spółki PZO Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie, co nastąpiło w 2004 roku.
Głównym przedmiotem działalności Spółki PZO Sp. z o.o. jest produkcja wyrobów o przeznaczeniu wojskowym, cywilnym oraz świadczenie usług optycznych
i mechanicznych. Spółka jest kontynuatorem tradycji PZO tworząc wyroby optyczne najlepszej jakości.

FIRMA
Spółka Polskie Zakłady Optyczne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000130985.
Zarząd Spółki:
Wojciech Cholewo - Prezes Zarządu.